. .

have_raid, have_ssl, init_file

» PHP » MySQL » have_raid, have_ssl, init_file MySQL

have_raid

YES, mysqld RAID.


have_ssl

YES, mysqld SSL () /.


init_file

, init-file . SQL, .